Łagodzenie konfliktu

W badaniach nad komunikowaniem w innym rodzaju związków, a mianowicie w relacjach matek i ich dorastają­cych dzieci, również wyraźnie różnicują się pary zgodne i pary niezgodne. Wiadomo, że dorastanie dzieci niesie z sobą częste konflikty w rodzinie. W Stanach Zjednoczonych istnieją nawet specjalne ośrodki wyspecjalizowanej psychoterapii w zakresie pomocy rodzicom dorastających dzieci, w których rodzice i dzie­ci uczeni są sposobów negocjowania, zawierania kontraktów, komunikowania i wspólnego rozwiązywania rodzinnych pro­blemów. Techniki stosowane w tej psychoterapii opierają się na szczegółowej analizie najczęstszych problemów komunika­cyjnych między rodzicami i dziećmi. Na czym polegają te pro­blemy? Artur Robin i Joan Weiss zastosowali 23-czynnikową metodę analizy interakcji rodzinnych, pozwalającą na wszech­stronny opis sposobów komunikowania się. Uzyskali różnice między skłóconymi i nie skłóconymi parami „matka – syn” w odniesieniu do dwunastu czynników. Pary zgodne cechują się następującymi zachowaniami: akcep­tacja odpowiedzialności, zgodność, aprobata, ugodowość, łagod­ność oceniania poczucie humoru, śmiech, pozytywne rozwią­zania problemów, dokładne określanie zaistniałych rozbieżno­ści, unikanie ostrych poleceń, poniżania partnera, długiego mil­czenia. Te właśnie zachowania należy kształtować dla poprawy sytuacji emocjonalnej, wzajemnej aprobaty. Mniejsze znacze­nie natomiast miały zachowania takie, jak wzajemne skargi, przerywanie sobie wypowiedzi, przegadywanie problemu i za­dawanie licznych pytań. Wyniki tych badań sugerują, że ne­gatywna sytuacja interpersonalna może być rozładowana tylko przez rezygnację z ujęcia konfliktu w relacji „wygrana – prze­grana” i przyjęcia, że albo oboje wygrywamy, albo oboje prze­grywamy. Poniżanie partnera jest własną klęską.