Otwartość i intymność

Istnieje różne zapotrzebowanie na odsłanianie się u osób pochodzących z różnych środowisk. W środowiskach robotni­czych większą uwagę zwraca się na współdziałanie i instru­mentalne dopasowanie wzajemne niż wymianę subiektywnych wizji i doznań emocjonalnych. Osoby wychowane w kręgach artystycznych mogą mieć niemal obsesję na tle stałego drąże­nia własnych przeżyć i zanudzania innych wszelkimi szczegó­łami swego prywatnego życia. Są to przykłady środowisko­wych różnic w postawach wobec odsłaniania się. Jednak psy­chiczna otwartość jest ważnym elementem budowania intym­ności między partnerami. Tworzenie trwałych emocjonalnych więzi wymaga penetracji wzajemnej swoich doznań psychicznych, nie tylko zewnętrznego dopasowania ról i zachowań. In­tymność można rozumieć jako głębokie odczucie jednostkowości, indywidualności i nietypowości, niepowtarzalności ist­niejącego związku ze względu na jego emocjonalne znaczenie. Można wyliczyć za E. Waringiem i G. Chelunem osiem ele­mentów, od których zależy intymność związku:

Afektywność – okazywanie uczuć, miłości, pozytywne­go stosunku do partnera.
Wspólnota – wyrażanie zaangażowania w układ, pod­kreślanie jego ważności dla siebie, znaczenie drugiej osoby.
Ekspresyjność – dzielenie się własnymi myślami, prze­konaniami i poglądami.
Dopasowanie – wspólnota pochodzenia społecznego, zainteresowań, celów życiowych i postaw wobec ważnych za­gadnień.
Pomyślne rozładowanie konfliktów – zdolność do przyjmowania różnicy poglądów bez napięcia, bez inicjowania kłótni i krytyki, do spokojnego jej rozważenia.
Dostosowanie seksualne – wzajemne satysfakcjonujące okazywanie zainteresowania i potrzeb erotycznych.
Względna autonomia – tolerancja dla pozamałżeńskich układów przyjacielskich i koleżeńskich.
Poczucie tożsamości – przekonanie o specyfice włas­nego układu w odróżnieniu od innych znanych układów part­nerskich.