Zmiany mikroskopowe polegają na obrzęku komórek zwojowych, chromatolizie jąder i zmianach martwiczych w cytoplazmie. Obumarłe komórki zwojowe są fagocytowane przez mikroglej i granulocyty obojętnochłonne. W miejscu zniszczonych komórek dochodzi do proliferacji astrocytów. Zniszczenie komórek nerwowych prowadzi do porażenia mięśni szkieletowych, które z powodu braku zdolności do regeneracji komórek nerwowych jest nieodwracalne i powoduje trwałe kalectwo. Najczęściej ulegają porażeniu mięśnie kończyn dolnych, porażeniem mogą być jednak dotknięte mięśnie kończyn górnych, klatki piersiowej i przepony. Rozległość i rozmieszczenie porażeń mogą być różne, zależnie od tego, w których odcinkach układu nerwowego nastąpiło zniszczenie komórek zwojowych. Zakażenia riketsjami. Riketsje są pasożytami wewnątrzkomórkowymi, które wywołują u ludzi dur plamisty, gorączkę plamistą Gór Skalistych, chorobę tsutsugamushi, gorączkę Q, gorączkę okopową. Przenosicielami chorób są stawonogi, wszy, pchły, kleszcze i roztocza. Zakażenie riketsjami wywołuje długotrwałą odporność immunologiczną. Prawdopodobnie riketsje i Proteus vulgaris mają wspólny antygen, ponieważ wywołują krzyżowo reakcje aglutynacyjne. Zmiany makroskopowe polegają głównie na wybroczynach w skórze i innych narządach. Typową zmianą mikroskopową jest naciek wokół drobnych naczyń krwionośnych z limfocytów, plazmocytów i makrofagów. Riketsje mnożą się w komórkach śródbłonka tętniczek i naczyń włosowatych w różnych częściach ciała. Badania w mikroskopie elektronowym wykazały, że proliferacja riketsji powoduje lizę organelli cytoplazmatycznych. Zakażone komórki przypominają woreczki wypełnione riketsjami, które pękając uwalniają je do krążenia.